Menu
Koszyk
Regulamin zapisu do newslettera

Regulamin newslettera

sklepu Sklep POSbistro


Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

SPIS TREŚCI
1. Definicje
2. Newsletter
3. Reklamacje
4. Pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
5. Dane osobowe

 1. Postanowienia końcowe

 

 

 • DEFINICJE

 

 

Konsument 


Newsletter


Kupujący 


Kupujący uprzywilejowany 


Przedsiębiorca uprzywilejowany

Regulamin 


Sklep Usługobiorca


Usługobiorca uprzywilejowany 


Usługodawca

konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego 


nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie


każdy podmiot kupujący w Sklepie 


Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany 


osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.) 


niniejszy regulamin Newslettera


sklep internetowy Sklep POSbistro prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://posbistro.shoplo.com/


każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter


Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.


POSBISTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000419866, NIP 6793082992, REGON 12259301400000, kapitał zakładowy w wysokości 24300,00 zł

 

 • Newsletter

 

   1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

   2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

   3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

   4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem pkt. 2.5.

   5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.

   6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

   7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w pkt. 2.6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy:pr@posbistro.com.

   8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 

 • Reklamacje

 

   1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: pr@posbistro.com.

 

 • Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

  1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:

 

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 

 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

 

 • Dane osobowe

 

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

  2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.

  4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:

   1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;

   2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;

   3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. ich sprostowania,

  3. usunięcia,

  4. ograniczenia przetwarzania,

  5. przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

 1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 1. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.

 2. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Postanowienia końcowe

 

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

  2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

  3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

  4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: pr@posbistro.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

  5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

  6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.

  7. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają nam dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować wykorzystanie przez nas wszystkich tych plików i przejść do sklepu lub dostosować użycie plików do swoich preferencji, wybierając opcję "Dostosuj zgody".

Więcej o plikach cookies przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

Zaakceptuj tylko niezbędne Dostosuj zgody Zaakceptuj wszystkie
Ustawienia plików cookies

W tym miejscu możesz określić swoje preferencje w zakresie wykorzystywania przez nas plików cookies.

Te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć.

Te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony.

Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.

Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep. Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Shoper.

Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.

Anuluj Zapisz ustawienia